VoiceLand

           - VLN3P

           - VLN4P

           - VLN5P

       WT

       EMC

       ISD

Home > Voice ICs & Etc > Voice IC > VoiceLand

VoiceLand


  국내에서 동급 사양 대비
  가장 저렴한 단가공급하고 있습니다
  누구나 쉽고, 편리하게 , 보다 빠르게 곧 바로 , 단지 원하는 음원만 로드하여 다양한 통신 프로토콜로
  -2 line serial, Direct 방식등- 만들어 즉시 적용할 수 있습니다.
   사용법, 단가, 음질을 비교하여 보시기 바랍니다.
   

   

VLN3P OTP Voice IC series

Part Number

VLN010-3S8
VLN010-3P8

VLN016-3S8
VLN016-3P8
VLN016-3S14
VLN016-3P14

VLN035-3S8
VLN035-3P8
VLN035-3S14
VLN035-3P14

VLN065-3S8
VLN065-3P8
VLN065-3S14
VLN065-3P14

VLN087-3S8
VLN087-3P8
VLN087-3S14
VLN087-3P14

VLN115-3P8
VLN115-3P14

Duration Time(6KHz)

10sec

15sec

32sec

65sec

87sec

115sec

Operating Voltage

1.8 ~ 5.5 V

I/O numbers

1 - I
2 - I/O

1 - I,  2 - I/O
1 - I, 4 - I/O

Package type

SOP 8 pins
DIP 8 pins

SOP 8 pins, SOP 14 pins
DIP 8 pins , DIP 14 pins

DIP 8 pins , DIP 14 pins

SOP 150 mil    /      DIP  300mil

Sentence
/Step numbers

32+29+1+1+1(64pcs) ( at 2 line serial mode )
/ 1008 pcs

Sound Output type

PWM

Sink current

Iol = 20mA / 34mA , @VDD = 3V / 4.5 V

ESD

Human Body Mode : Class 3, over 4KV,
Machine Mode       : Class C, over 400V

Protocol
w / MCU

Direct, 2 line Serial type

Data Sheet

VLN3P series

Test board